ZAKRES USŁUG

Specjalizacja Kancelarii obejmuje następujące dziedziny:
Prawo gospodarcze i cywilne
 • Zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, w tym prowadzenie sądowych spraw procesowych i nieprocesowych związanych z wszystkimi aspektami działalności podmiotów gospodarczych
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów
 • Dochodzenie zadośćuczynienia oraz odszkodowań (z tytułu wypadków komunikacyjnych, uszkodzenia ciała, błędów w sztuce lekarskiej, ubezpieczeń OC i AC)
 • Powództwa o zapłatę, postępowanie zabezpieczające oraz egzekucyjne
 • Prawo upadłościowe, naprawcze oraz restrukturyzacyjne
Prawo gospodarcze Wrocław
Zamówienia publiczne oraz prawo budowlane
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z procesem budowanym, m.in. o roboty budowlane, o wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego i in.
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących sporów na etapie realizacji inwestycji
 • reprezentacja w sprawach związanych z procesem budowalnym przed sądami i urzędami na wszystkich etapach (sądy powszechne, sądy administracyjne, KIO)
Prawnik prawo budowlane Wrocław
Prawo spółek handlowych i obsługa prawna przedsiębiorców
 • Pomoc prawna podczas bieżącej działalności gospodarczej,
 • Pomoc przy zakładaniu spółek, rejestracji podmiotów w KRS oraz przekształceniach spółek,
 • Sporządzenie projektów wewnętrznych aktów spółek, uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek ,
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych związanych z działalnością spółek,
 • Dokonywanie analizy sytuacji prawnej spółek,
 • Spory sądowe min: powództwa o uchylenie oraz stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek, rozwiązanie spółki i inne.
Obsługa prawna przedsiębiorców Wrocław
Prawo spółek handlowych Wrocław
Prawo pracy
 • Sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Reprezentowanie zarówno pracodawcy, jak i pracownika w postępowaniach sądowych,
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
Prawo nieruchomości
 • Doradztwo przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości poprzedzone kompleksowym badaniem stanu prawnego nieruchomości,
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów sprzedaży, najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, umów deweloperskich, umów o roboty budowlane,
 • Postępowania o zniesienie współwłasności, stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności,
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Reprezentowanie w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku,
 • Sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi, pozbawienie oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej
Prawo rodzinne i opiekuńcze Wrocław
Prawo spadkowe
 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, sprawy związane z podważeniem ważności testamentu, odpowiedzialnością za długi spadkowe i inne,
Prawo bankowe
 • Opiniowanie i doradztwo w zakresie zawierania umów kredytowych
 • Opiniowanie i doradztwo w zakresie umów gwarancyjnych, gwarancji bankowych i zabezpieczenia wierzytelności bankowych
Prawo administracyjne
 • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
 • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentacji w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi,
 • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia.
Prawo transportowe
 • obsługa prawna przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne
 • przygotowywanie umów transportowych
 • reprezentowanie przed Sądami w sprawach dotyczących sporów związanych z wykonywaniem umów przewozu i spedycji,
 • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego
Ochrona danych osobowych
 • wdrażanie RODO u przedsiębiorców

SZUKASZ POMOCY PRAWNEJ?

Nasza kancelaria udziela porad prawnych online. Skorzystaj z formularza kontaktowego.

ZOBACZ WIĘCEJ