Wszystkie wpisy

26 września 2023

Jak odwołać darowiznę?

W kodeksie cywilnym umowa darowizny unormowana została jako zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku (Art.  888 §1 KC). […]
21 sierpnia 2023

Ubezwłasnowolnienie – przesłanki

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do swobodnego decydowania o swoim życiu. Tak jak zostało to ujęte w kodeksie cywilnym – Pełną zdolność […]
7 lipca 2023

Praca w upale bez klimatyzacji a obowiązki pracodawcy – czy prawo działa na korzyść pracownika?

Rozważając pracę w upale, każdy pracownik pragnie znaleźć ulgę w chłodzie klimatyzacji lub chociażby móc udać się na nieco dłuższą przerwę. Lecz co jeśli […]
8 maja 2023

Alimenty dla rodziców od dziecka

Obowiązek alimentacyjny w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym opisany został w art. 128 ustawy. Zgodnie z jego treścią: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę […]
27 marca 2023

Praca zdalna – nadchodzące zmiany w prawie pracy

Zgodnie z nowym art. 6718 kodeksu pracy praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w […]
2 lutego 2023

Czym jest separacja małżeńska i kiedy warto się na nią zdecydować?

Wprowadzenie separacji do prawa polskiego miało na celu stworzenie alternatywy dla rozwodu, Instytucja separacji co do zasady pozwala małżonkom na uporządkowanie swojej sytuacji, tj. […]
6 stycznia 2023

Odwołanie darowizny – kiedy może nastąpić i jakie muszą zostać spełnione warunki

Umowa  darowizny Zgodnie z art.  888  Kodeksu cywilnego: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.” Kiedy […]
13 grudnia 2022

Przesyłka uszkodzona w transporcie, a może przy załadunku?

Zgodnie z art. 65 § 1 Prawa przewozowego, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż […]
1 grudnia 2022

Co wchodzi w skład majątku wspólnego i osobistego?

W momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, chyba że małżonkowie zawarli majątkową umowę małżeńską, tzw. intercyzę. Od tego momentu […]
30 listopada 2022

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna  być zawarta w formie aktu notarialnego. Co istotne, umowa […]
10 października 2022

Czy rodzice mogą dysponować majątkiem swojego dziecka?

Zgodnie z unormowaniami kodeksu rodzinnego rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Źródłem majątku dziecka jest […]
10 października 2022

Mobbing w pracy

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i […]
24 sierpnia 2022

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec pełnoletnich dzieci

Jak stanowi art.  133 § 1 KRO: „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, […]
11 lipca 2022

Piecza naprzemienna – na czym polega ten rodzaj opieki nad dzieckiem?

Piecza (opieka) naprzemienna to jeden ze stosowanych modeli sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców żyjących w rozłączeniu. Model ten zakłada, że obydwoje rodzice zajmują […]
13 czerwca 2022

Czy na zwolnieniu lekarskim można zwolnić pracownika?

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia jest wyjątkowym sposobem zakończenia stosunku pracy, możliwym jedynie w przypadku ciężkiego […]
13 czerwca 2022

Czy nadużycie zwolnienia lekarskiego jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych?

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia jest wyjątkowym sposobem zakończenia stosunku pracy, możliwym jedynie w przypadku  ciężkiego […]
19 marca 2021

Czy COVID-19 zwalnia od obowiązków wynikających z zawartych umów gospodarczych?

Czy COVID-19 zwalnia od obowiązków wynikających z zawartych umów gospodarczych? W ostatnim czasie przedsiębiorcy coraz częściej spotykają się z sytuacją, w której kontrahenci próbują […]
12 marca 2021

Zmiana wysokości alimentów

Zmiana wysokości alimentów Wyobraźmy sobie hipotetyczny stan faktyczny: Sąd zasądził na rzecz małoletniego sześcioletniego Jasia alimenty w wysokości 500 zł. Mijają kolejne lata, mały […]
5 marca 2021

Frankowicze – kluczowy początek roku 2021

Frankowicze – kluczowy początek roku 2021 Wokanda Sądu Najwyższego przewidziana na początek 2021 roku nie pozostawia wątpliwości, iż będzie to kluczowy okres dla przyszłości […]
24 czerwca 2020

Spółka partnerska – dla kogo?

Spółka partnerska – dla kogo? Spółka partnerska jest jedną ze spółek przewidzianych przez kodeks spółek handlowych. Artykuł 86 § 1 KSH definiuje spółkę partnerską […]
5 czerwca 2020

Wykorzystywanie wizerunku pracownika przez pracodawcę

Wykorzystywanie wizerunku pracownika przez pracodawcę Jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas ostatnio z pytaniem o to, na jakich zasadach może wykorzystywać wizerunek […]
29 maja 2020

Przesłanki rozwodu

Przesłanki rozwodu Po raz kolejny pochylamy się nad tematyką dotycząca rozwodów. Tym razem skupimy się na analizie dwóch pozytywnych przesłanek rozwodu tj. okoliczności, które […]
22 maja 2020

Godziny nadliczbowe a praca w niepełnym wymiarze etatu

Godziny nadliczbowe a praca w niepełnym wymiarze etatu Nierzadko zdarza się, że pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na ½ czy ¾ […]
15 maja 2020

Wypowiedzenie umowy o pracę poprzez e-mail lub ustnie

Wypowiedzenie umowy o pracę poprzez e-mail lub ustnie W związku ze szczególną sytuacją związaną z COVID-19, a co za tym idzie, często utrudnionym kontaktem […]
9 maja 2020

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę?

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę? Tym razem postanowiliśmy pochylić się nad tematyką umów deweloperskich, które są uregulowane w ustawie z dnia 16 […]
3 maja 2020

Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki

Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki Art. 293 kodeksu spółek handlowych reguluje odpowiedzialność członka zarządu za szkodę wyrządzoną spółce z o.o., w której pełni tę […]
18 października 2019

Dobra osobiste osoby prawnej

Dobra osobiste osoby prawnej Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają katalogu dóbr osobistych osoby prawnej. Definicję tę można jednak wywieść z orzecznictwa oraz doktryny, gdzie […]
30 września 2019

Ustalenie zakazu odbioru dziecka z placówki edukacyjnej

Ustalenie zakazu odbioru dziecka z placówki edukacyjnej przez osobę wskazaną przez jednego z rodziców – możliwe? W pierwszej kolejności wskazać należy, iż powyższa kwestia […]
9 września 2019

Opłaty sądowe po nowelizacji przepisów

Opłaty sądowe po nowelizacji przepisów – najważniejsze zmiany Ustawa z dnia 04.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wprowadziła […]
23 sierpnia 2019

Reforma Kodeksu postępowania cywilnego 2019

Reforma Kodeksu postępowania cywilnego 2019 r. – co warto wiedzieć przed 07 listopada 2019 r. Ustawa z dnia 04.07.2019 r. o zmianie ustawy – […]
14 marca 2019

Zgoda Sądu na dokonanie czynności przekraczającej zarząd majątkiem dziecka

Zgoda Sądu na dokonanie czynności przekraczającej zarząd majątkiem dziecka Małoletnie dziecko znajduje się pod opieką prawną swoich przedstawicieli ustawowych, którymi zazwyczaj są rodzice.  Kodeks […]
19 lutego 2019

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony, przy użyciu portalu S24 […]
24 stycznia 2019

Odszkodowanie dla osoby najbliższej wskutek rozstroju zdrowia lub uszczerbku ciała poszkodowanego

Odszkodowanie dla osoby najbliższej wskutek rozstroju zdrowia lub uszczerbku ciała poszkodowanego Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może […]
19 stycznia 2019

Kodeks pracy – noworoczne zmiany dla pracodawców i pracowników

Pracodawco, Pracowniku! Kodeks pracy – noworoczne zmiany Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca znowelizował przepisy Kodeksu pracy, to jest art. 221 § 2, art. […]
17 grudnia 2018

Kara umowna i jej miarkowanie – przesłanki

Miarkowanie kary umownej – przesłanki Czym jest kara umowna? Jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne, na mocy którego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, […]
1 grudnia 2018

Podwyższenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Podwyższenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości W wielu gminach koniec roku to czas kiedy radykalnie podnosi się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. […]
14 września 2018

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot Opóźniony, bądź odwołany lot? Ustawodawca daje narzędzie do otarcia łez w postaci roszczenia o wypłatę Kluczowe regulacje w tym zakresie […]
10 września 2018

Władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu

Władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z […]
2 lipca 2018

Nowelizacja instytucji przedawnienia

Nowelizacja instytucji przedawnienia Skrócenie ogólnego okresu przedawnienia z 10 na 6 lat, a także brak możliwości domagania się zaspokojenia roszczeń po upływie powyższego terminu, […]
11 czerwca 2018

RODO – Roszczenia odszkodowawcze

RODO – Roszczenia odszkodowawcze Niniejszy artykuł, chciałbym poświęcić tematyce instrumentu dyscyplinowania administratorów danych osobowych – mianowicie prawu, jakie na mocy art. 82 rozporządzenia, każdej […]
5 czerwca 2018

RODO – Europejskie prawo ochrony danych osobowych

RODO – Europejskie prawo ochrony danych osobowych „Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku! Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to […]
4 czerwca 2018

Studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych”

  Z radością informujemy, że Partnerzy Kancelarii Marta Syguła i Michał Syguła ukończyli studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego […]
23 maja 2018

Najem okazjonalny – skuteczna ochrona własności

Najem okazjonalny Najem okazjonalny jest to szczególny rodzaj najmu wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Zapewnia on […]
4 kwietnia 2018

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowach i sporach z członkami jej zarządu

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowach i sporach z członkami jej zarządu Kodeks spółek handlowych przewiduje szczególną regulację dotyczącą reprezentacji spółki kapitałowej w […]
10 marca 2018

RODO… i co dalej?

RODO… i co dalej? Rosnąca świadomość społeczeństwa dotycząca ochrony prywatności, a także widmo zbliżającej się „godziny zero” – tj 25 maja 2018 r., sprawia, […]
25 lutego 2018

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – czyli co powinieneś wiedzieć zanim zostaniesz Członkiem Zarządu Zgodnie z art. 151 § 4 kodeksu spółek […]
21 lutego 2018

Zakaz konkurencji – co to jest?

Zakaz konkurencji – co to jest? Często pracodawcy, chcąc zabezpieczyć swoje interesy, podpisują ze swoimi pracownikami umowy o zakazie konkurencji. Istotą takiego zakazu jest […]
5 grudnia 2017

Rozwód i alimenty – przesłanki winy

Rozwód i alimenty – przesłanki winy – orzecznictwo oraz przydatne informacje Dziś parę przydatnych informacji o postępowaniu w sprawie o rozwód i alimenty. Do […]
17 listopada 2017

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy W jakim przypadku pracodawca zmieniając warunki pracy ma obowiązek dokonania wypowiedzenia warunków pracy i płacy? Wypowiedzenie warunków pracy i […]
3 listopada 2017

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca Do naszej Kancelarii zwraca się coraz więcej cudzoziemców, poszukujących dobrego radcy prawnego we Wrocławiu, z prośbą o […]
19 października 2017

Obsługa prawna – kary porządkowe

Obsługa prawna w prawie pracy – nakładanie kar porządkowych i tryb odwoławczy Obsługa prawna przedsiębiorstw to przede wszystkim udzielanie pomocy. Nasi partnerzy biznesowi mogą […]
16 września 2017

Spadki – zachowek i wydziedziczenie

Spadki, zachowek i wydziedziczenie – kiedy i w jaki sposób dochodzić swoich roszczeń? Temat spadki, zachowek i wydziedziczenie budzi wiele emocji. Ostatnio zjawił się […]
30 sierpnia 2017

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela – szkoda komunikacyjna Bardzo często zgłaszają się do nas klienci poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych. Oburzeni, ponieważ […]
18 sierpnia 2017

Prawo spadkowe i dziedziczenie

Prawo spadkowe i dziedziczenie Spadki, dziedziczenie majątku osoby zmarłej może odbywać się na podstawie testamentu lub, w przypadku gdy takiego testamentu nie sporządzono, na […]