Najem okazjonalny – skuteczna ochrona własności

Najem okazjonalny stanowi alternatywę dla tradycyjnych form wynajmu, oferując właścicielom nieruchomości dodatkową warstwę ochrony. W naszym wpisie przybliżamy tę specyficzną formę najmu, wyjaśniając, jakie korzyści przynosi wynajmującym, a także jakie obowiązki na nich spoczywają. Analizujemy również wymogi prawne związane z umową najmu okazjonalnego, podkreślając, jak skutecznie zabezpiecza ona interesy właścicieli w sytuacji, gdyby doszło do konieczności szybkiego odzyskania własności. Poznaj kluczowe aspekty, które czynią najem okazjonalny atrakcyjnym rozwiązaniem w zarządzaniu nieruchomościami.

Co warto wiedzieć o najmie okazjonalnym?

Najem okazjonalny jest to szczególny rodzaj najmu wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Zapewnia on właścicielom nieruchomości skuteczniejszą ochronę ich własności.

Istotne aspekty – najem okazjonalny:
1) umowa może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat,
2) dotyczy wyłącznie lokali przeznaczonych do celów mieszkaniowych,
3) umowa ma formę pisemną pod rygorem nieważności, a oświadczenie o poddaniu się egzekucji formę aktu notarialnego.

Aby móc skorzystać z przepisów dotyczących najmu okazjonalnego, umowa, którą zawiera właściciel z najemcą, musi zawierać:

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
  • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Dodatkowo warunkiem skorzystania z najmu okazjonalnego jest zgłoszenie najmu do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu. Zrozumienie przepisów może stanowić trudność, dlatego dobrym pomysłem jest skonsultowanie się z doświadczonymi radcami prawnymi Wrocławia.

Jakie korzyści dla wynajmującego ma zawarcie umowy najmu okazjonalnego?

W przypadku „zwykłej umowy najmu” w razie problemów z lokatorem, konieczne jest przeprowadzenie postępowania o eksmisję, późniejsze zapewnienie lokalu socjalnego, ograniczenia czasowe wykonania eksmisji (listopad-marzec), nie można również eksmitować kobiet w ciąży czy małoletnich.

W przypadku umowy najmu okazjonalnego te ograniczenia nie mają zastosowania.
Jeśli po zakończeniu trwania umowy najmu, jej rozwiązaniu czy wypowiedzeniu, lokator nie chce opuścić zajmowanego lokalu, właściciel wręcza mu na piśmie żądanie opróżnienia lokalu. Termin na opróżnienie nie może być dłuższy niż siedem dni, licząc od daty doręczenia żądania najemcy.

W przypadku gdy najemca odmawia opuszczenia lokalu i jego wydania wynajmującemu, właściciel składa wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności dołączonemu do umowy o najem okazjonalny aktowi notarialnemu, w którym najemca dobrowolnie poddał się egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu. Do wniosku należy dołączyć żądanie opróżnienia lokalu, dowód doręczenia go najemcy, dokument przysługujący właścicielowi tytuł prawny oraz potwierdzenie zgłoszenia umowy do naczelnika skarbowego. Jeśli ta procedura zostanie dopełniona, nie ma konieczności wszczynania postępowania o eksmisję lokatora.

Potrzebujesz pomocy prawnika przy sporządzeniu umowy? MS Kancelaria jest do Twojej dyspozycji.

Oceń wpis