Czy na zwolnieniu lekarskim można zwolnić pracownika?

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia jest wyjątkowym sposobem zakończenia stosunku pracy, możliwym jedynie w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; bądź zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Czy można zwolnić pracownika na L4?

Czy można zwolnić pracownika na chorobowym? Co do zasady kodeks pracy (art. 41) chroni pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich przed zwolnieniem, co istotne jednak ochrona ta nie obejmuje przypadków zwolnień dyscyplinarnych, a dotyczy jedynie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Zatem jeżeli istnieją podstawy do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, przebywanie pracownika na L4 nie stanowi do tego przeciwwskazania.

Zwolnienie pracownika na chorobowym – o czym musi pamiętać pracodawca?

Pracodawca chcący zwolnić pracownika „dyscyplinarnie” musi jednak pamiętać o dochowaniu terminu, gdyż co do zasady umowę można rozwiązać w tym trybie w ciągu jednego miesiąca od momentu uzyskania przez pracodawcę informacji o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy.  Należy również pamiętać, że jeśli pracownik jest reprezentowany przez organizacje zawodowe, to obowiązkiem pracodawcy jest powzięcie opinii tego związku w sprawie planowanego zwolnienia dyscyplinarnego, zgodnie z trybem przewidzianym w kodeksie pracy.

Zwolnienie dyscyplinarne na L4 – podanie przyczyny

Co istotne, pracodawca zobowiązany jest do pisemnego skonkretyzowania przyczyn rozwiązania umowy w swoim oświadczeniu, a późniejszy spór przed sądem pracy toczy się tylko w granicach zarzutu wskazanego w pisemnym oświadczeniu, a pracodawca pozbawiony jest możliwości powoływania się w toku postępowania na inne przyczyny, które również mogłyby uzasadniać tryb zwolnienia z pracy przewidziany w art. 52 (tak wyrok SN z 3.9.1980 r., I PRN 86/80,).

Radcy prawni Wrocław, czyli zespół profesjonalistów tworzący MS Kancelarię, który może Ci pomóc.

5/5 - (1)