Prawo spadkowe i dziedziczenie

Prawo spadkowe i dziedziczenie

prawo spadkoweSpadki, dziedziczenie majątku osoby zmarłej może odbywać się na podstawie testamentu lub, w przypadku gdy takiego testamentu nie sporządzono, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Na gruncie obowiązujących przepisów spadek po osobie zmarłej można przyjąć wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza. Można też spadek odrzucić – tak właśnie działa prawo spadkowe w Polsce.

Często spadkobiercy nie mają wiedzy co wchodzi w skład spadku. Czy spadkobierca pozostawił po sobie długi? Jaka jest wartość spadku?

Przyjmując spadek wprost, przyjmują na siebie odpowiedzialność za ewentualne długi bez ograniczenia, czyli nawet ponad wartość aktywów spadku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że odpowiedzialność za długi ograniczona jest do tylko do wysokości spadku ustalonego w wykazie inwentarza sporządzonym przez spadkobiercę (zapisobiercę lub wykonawcę testamentu) albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. (O wykazie i spisie inwentarza w kolejnym wpisie)

Jeżeli więc w tym drugim przypadku okaże się, że długi spadkowe przewyższają wartość otrzymanego spadku, spadkobierca zobowiązany będzie do ich pokrycia jedynie do wysokości tego, co otrzymał.

Istotne jest jednak, a wiele osób o tym nie wie lub zapomina, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie ogranicza wierzyciela w dochodzeniu zaspokojenia swoich wierzytelności z majątku spadkobiercy (a do wysokości aktywów spadku). Przyjęty przez spadkobiercę spadek staje się niejako częścią majątku spadkobiercy. To do wierzyciela należy decyzja czy będzie egzekwował ze składników majątku pochodzących ze spadku czy z majątku spadkobiercy. Oczywiście co do zasady wybierze opcję łatwiejszą dla siebie. Jeżeli spadkobierca odziedziczył nieruchomość, ale w swoim majątku posiada środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym czy też pobiera wynagrodzenie za pracę, to oczywistym jest, że wierzyciel skorzysta z możliwości „łatwiejszej” i szybszej egzekucji zamiast angażować się w długotrwałą i bardziej kosztowną egzekucję z nieruchomości.

Jak przyjąć lub odrzucić spadek?

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku można złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. Jeżeli jednak w powyższym terminie nie złoży oświadczenia, przyjmuje się, iż brak oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wcześniej, przed 18.10.2015. r. bezczynność spadkobiercy skutkowała przyjęciem spadku wprost, a jedynie w przypadku osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby, co do której istniała podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoby prawnej, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie był jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. (art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego).

Oświadczenie można złożyć przed sądem lub przed notariuszem. Może być ono złożone dopiero po śmierci spadkodawcy. Czynność taka może więc wywrzeć swoje skutki prawne jedynie w stosunku do spadku już otwartego.

Prawo spadkowe i dziedziczenie majątku to kwestie, w których nasza kancelaria prawna, chętnie udziela porady online, dlatego skorzystaj z profesjonalnej pomocy radców prawnych we Wrocławiu. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi w ofercie usługami.

5/5 - (1)