Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca

Do naszej Kancelarii zwraca się coraz więcej cudzoziemców, poszukujących dobrego radcy prawnego we Wrocławiu, z prośbą o pomoc w dopełnieniu formalności dotyczących legalnego pobytu w Polsce, pracy oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Dziś zajmiemy się tematem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jak większość z Was pewnie wie, cudzoziemcy mogą prowadzić na terenie RP działalność gospodarczą. Wymogi, które muszą spełnić, uzależnione są częściowo od tego, z jakiego państwa pochodzą.

Grupy cudzoziemców

1) cudzoziemiec będący:

 • Obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobą zagraniczną z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,

może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

2) cudzoziemiec pochodzący z innych państw niż wyżej wymienione, posiadający:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kontynuowania prowadzonej już działalności gospodarczej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z:
  • zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • przynależnością do rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • przebywaniem na terytorium Polski członka rodziny w celu połączenia z rodziną,
  • podjęciem lub kontynuacją stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich,
  • pozostawaniem w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim mieszkającym na terenie RP
 • ochronę uzupełniającą,
 • status uchodźcy,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
 • korzystający w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 • posiadający ważną Kartę Polaka,
 • będący członkami rodziny, w rozumieniu art-2-pkt-4 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dołączającymi do obywateli państw, o których mowa wyżej (w pkt 1 wpisu), lub przebywającymi z nimi.

Wyżej wymieniona grupa cudzoziemców ma prawo prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na zasadach takich samych jak obywatele polscy

3) cudzoziemcy, którzy nie kwalifikują się do grupy 1 i 2 mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, z zastrzeżeniem formy w jakiej ta działalność może być wykonywana. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej „Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1-2a mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Osoby te nie mogą więc prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej, działalności w formie spółki partnerskiej ani spółki jawnej. Pamiętajmy jednak, że umowy międzynarodowe mogą tę kwestię regulować inaczej.

Zachęcamy do kontaktu! Kancelaria radców prawnych – Michał & Marta Syguła udziela także porady prawne online.

Oceń wpis