Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela – szkoda komunikacyjna

Pomoc w uzyskaniu odszkodowaniaBardzo często zgłaszają się do nas klienci poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych. Oburzeni, ponieważ odmówiono im wypłaty odszkodowania czy też zadośćuczynienia albo wypłacona przez Ubezpieczyciela kwota jest w ich ocenie tak niska, że wręcz krzywdząca.
Nadal duży odsetek poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych nie kieruje sprawy na drogę postępowania sądowego. Ubezpieczyciele na tym korzystają. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania wymaga znajomości przepisów prawnych dlatego w przypadku wielu spraw związanych z uzyskaniem odszkodowania, dobry radca prawny we Wrocławiu może udzielić fachowej i rzetelnej pomocy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami brak jest terminu, w którym należałoby wnieść odwołanie. Powinno się jednak mieć na uwadze ogólny termin przedawnienia, który zazwyczaj wynosi 3 lata.

Dodatkowo zgodnie z art. 819 § 4 kodeksu cywilnego „Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.”

Odwołanie od wydanej przez ubezpieczyciela decyzji składa się w formie pisemnej. Jeśli chodzi o treść takiego odwołania, to brak jest szczególnych wymogów co do formy. Warto jednak szczegółowo przedstawić argumentację oraz załączyć dowody potwierdzające swoje stanowisko.

A czy jest w takim razie termin, w którym ubezpieczyciel powinien rozpatrzyć złożone przez Poszkodowanego/Ubezpieczonego odwołanie? Tak, wynosi 30 dni.

Zgodnie z art. 6 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty ryku finansowego i rzeczniku finansowym : „Odpowiedzi na reklamację należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

W przypadku niedotrzymania tego terminu, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
Wkrótce napiszemy o roszczeniach przysługujących w związku z wypadkiem komunikacyjnym.

5/5 - (1)