Obsługa prawna – kary porządkowe

Obsługa prawna w prawie pracy – nakładanie kar porządkowych i tryb odwoławczy

obsluga prawna Wroclaw

Obsługa prawna przedsiębiorstw to przede wszystkim udzielanie pomocy. Nasi partnerzy biznesowi mogą liczyć na kompleksową pomoc we wszystkich dziedzinach prawnych, również związanych z prawem pracy.

Zgodnie z regulacjami przewidzianymi w kodeksie pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany (art. 108 § 1 k.p)

Jeżeli mamy do czynienia z poważniejszymi przewinieniami takimi jak:

  • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
  • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
  • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy,

pracodawca może również stosować karę pieniężną. (art. 108 § 2 k.p.)

Za jedno przewinienie pracownika, pracodawca może zastosować wyłącznie jedną karę. Nie może być to więc upomnienie i dodatkowo kara pieniężna.

Górna granica kary pieniężnej za jedno przekroczenie lub za jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności została ograniczona do jednodniowego wynagrodzenia. Do obliczenia kwoty jednodniowego wynagrodzenia do celów określonych w art. 108 § 3 stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Nałożone na pracownika kary pieniężne w danym okresie łącznie nie mogą przekroczyć dziesiątej części należnego wynagrodzenia.

Aby pracodawca mógł ukarać pracownika konieczne jest zaistnienie dwóch przesłanek: bezprawność zachowania pracownika oraz jego wina. Niestety nie wszyscy mają świadomość istniejących przepisów prawnych, dlatego tak ważną kwestią w każdym przedsiębiorstwie jest kompleksowa obsługa prawna.

Kodeks pracy – regulacje dot. nakładania kary porządkowej

Kodeks pracy szczegółowo reguluje tryb nakładania kary porządkowej. Kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Taka regulacja ma na celu po pierwsze umożliwienie pracownikowi zapoznania się ze stanowiskiem pracodawcy, a także niejako podjęcie obrony, poprzez złożenie wyjaśnień.

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Tryb odwoławczy

Oczywiście jeżeli pracownik jest przekonany o niesłuszności nałożonej kary bądź nałożenie nastąpiło z naruszeniem przepisów (np. z pominięciem wysłuchania pracownika) pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca (po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej – jeżeli taka organizacja jest)

Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Jeżeli pracodawca odrzuci sprzeciw, pracownik może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może także, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności porządkowej mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że wszelkie układowe, regulaminowe lub umowne postanowienia dotyczące wyłączenia, ograniczenia lub rozszerzenia rodzajów przekroczeń, za które istnieje możliwość wymierzenia kary porządkowej oraz katalogu kar, jakie mogą być wymierzone w ramach odpowiedzialności porządkowej pracowników, są z mocy prawa nieważne.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Radcy prawni we Wrocławiu – Michał & Marta Syguła. Chętnie udzielą także porad prawnych online.
Język angielski, rosyjski, niemiecki – pomagamy również obcokrajowcom.

Oceń wpis