Wypowiedzenie umowy o pracę poprzez e-mail lub ustnie

Wypowiedzenie umowy o pracę poprzez e-mail lub ustnie

W związku ze szczególną sytuacją związaną z COVID-19, a co za tym idzie, często utrudnionym kontaktem pomiędzy pracodawcą a pracownikami, otrzymujemy pytania o możliwość rozwiązania umowy o pracę za pomocą e-maila.

Zgodnie z art. 30 § 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Forma pisemna oznacza, że co do zasady konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu przez pracownika lub pracodawcę. Wymogu tego nie spełnia skan czy też fax. Inaczej przedstawia się natomiast kwestia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który posiada moc prawną podpisu elektronicznego. Poświadczany jest za pomocą certyfikatu umożliwiającego weryfikację osoby składającej podpis.

Co zatem w przypadku gdy pracodawca wypowie umowę bez zachowania wymaganej formy pisemnej, czyli np. ustnie czy też wysyłając skan wypowiedzenia mailem? Czy oznacza to, że takie wypowiedzenie jest nieskuteczne i nie wywołuje skutków prawnych?

Dokonane w ten sposób wypowiedzenie jest skuteczne, o ile dojdzie do adresata, rozpoczyna się zatem bieg okresu wypowiedzenia, a z jego upływem umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu. Wypowiedzenie jest jednak wadliwe, a co za tym idzie pracownik może się od niego odwołać do sądu. Zgodnie z art. 264 § 1. kodeksu pracy: Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Ustne wypowiedzenie umowy o pracę

„Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, może być wyrażone przez każde zachowanie, ujawniające wolę w sposób dostateczny, a więc także w sposób dorozumiany, mimo jego formalnej wadliwości (art. 30 § 3 KP). Oświadczenie w takiej formie (ustnej, w rozmowie telefonicznej) nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej, aczkolwiek upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa.”
(Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 maja 2016 r. II UK 280/15

Wypowiedzenie umowy o pracę za pomocą faksu

„Doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art. 264 § 1 KP, ale stanowi naruszenie art. 30 § 3 KP.” (Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy z dnia 02 października 2002 r.

Jeżeli mają Państwo pytania lub potrzebują indywidualnej porady prawnej, zachęcamy do kontaktu z kancelarią radców prawnych Wrocław lub online – Marta i Michał Syguła.

Oceń wpis