Praca zdalna – nadchodzące zmiany w prawie pracy

Zgodnie z nowym art. 6718 kodeksu pracy praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).

Definicja oraz tryby pracy zdalnej

Zgodnie z wchodzącymi w życie w dniu 7 kwietnia 2023 r. przepisami miejsce zamieszkania pracownika może, ale nie musi, być miejscem wykonywania pracy zdalnej.

Przepisy ustawy przewidują dwa tryby pracy zdalnej: 

  1. zwykły – przy którym wymagana jest zgoda pracownika;
  2. nadzwyczajny – na polecenie pracodawcy.

Praca zdalna może zostać uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.

Praca zdalna na wniosek

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną w przypadku:

  • pracownicy w ciąży;
  • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia;
  • pracownika sprawującemu opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych;
  • pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia);
  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia).

Praca zdalna na polecenie pracodawcy

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy w następujących sytuacjach:

  • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu;
  • w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.

Jeżeli pracownik złoży, bezpośrednio przed wydaniem polecenia, w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Okazjonalna praca zdalna

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana również okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika. W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej istnieje wiele wyjątków dotyczących zasad bhp oraz obowiązków pracodawcy.

Kwestie obowiązków pracodawcy, zasad kontroli oraz bezpieczeństwa i higieny pracy będą przedmiotem odrębnego artykułu. Dodatkowo zarówno pracownik, jak i jego pracodawca powinien zaznajomić się z przepisami dotyczącymi wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: m.sygula@mskancelaria.com, telefonicznego pod numerem +48 609778918 lub skorzystania z formularza kontaktowego celem umówienia wizyty.

Nasza Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym w przygotowywaniu regulaminu pracy zdalnej – radcy prawni Wrocław.

Oceń wpis