Czym jest separacja małżeńska i kiedy warto się na nią zdecydować?

Wprowadzenie separacji do prawa polskiego miało na celu stworzenie alternatywy dla rozwodu, Instytucja separacji co do zasady pozwala małżonkom na uporządkowanie swojej sytuacji, tj. podjęcie decyzji o powrocie do wspólnego pożycia, do pojednania, bądź też zupełnie przeciwnie – do definitywnego zakończenia związku małżeńskiego tj. rozwodu.

Separacja w ujęciu prawnym i jej orzeczenie

Separację w ujęciu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy odróżnić od separacji faktycznej, gdyż ta, choć również przewiduje zazwyczaj danie sobie czasu na decyzję co do przyszłości małżeństwa, w odróżnieniu od separacji prawnej nie pociąga za sobą skutków opisanych poniżej.

Separacja może zostać orzeczona, jeżeli zostanie wykazane, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny (ale nie trwały) rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład oznacza, że ustały więzi uczuciowe, fizyczne oraz gospodarcze.

Kiedy separacja nie może zostać orzeczona ?

Prawo rodzinne, podobnie jak przy rozwodzie, przewiduje tzw. negatywne przesłanki separacji, czyli okoliczności, które, oznaczają dla sądu brak możliwości orzeczenia separacji.

Mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Co w przypadku kiedy jeden z małżonków żąda rozwodu, a drugi separacji?

Art. 612 [Separacja a rozwód]

  • 1. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.
  • 2. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

Jakie są skutki separacji ?

Art. 614 [Skutki separacji]

  • 1. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.
  • 2. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.
  • 3. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.
  • 4. Do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy art. 60, z wyjątkiem § 3.
  • 5. Przepisu art. 59 nie stosuje się.

Art. 54 [Skutki separacji]

  • 1. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.
  • 2. Z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy. Na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: m.sygula@mskancelaria.com, telefonicznego pod numerem +48 609778918 lub skorzystania z formularza kontaktowego celem umówienia wizyty. Zdecyduj się na pomoc radców prawnych Wrocław lub online, dzięki którym dowiesz się, w jaki najkorzystniejszy dla Ciebie sposób można uporać się z danym problemem.

Oceń wpis