Podwyższenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Podwyższenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości


W wielu gminach koniec roku to czas kiedy radykalnie podnosi się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Podniesienie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego następuje w drodze decyzji o aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Jeżeli nowa wysokość opłaty jest akceptowalna, zaczyna ona obowiązywać od 1 stycznia nowego roku. Jeżeli natomiast wysokość zaktualizowanej opłaty wydaje się użytkownikowi wieczystemu nieuzasadniona ( a często jest to wzrost o 100,200 czy 300 %), ma prawo ją zakwestionować w postępowaniu przed samorządowym kolegium odwoławczym.

W tym celu konieczne jest złożenie do SKO, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Termin na wniesienie wniosku to 30 dni.

Art. 78 [Wypowiedzenie opłaty]

  1. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje właściwy organ, wypowiadając w formie pisemnej wysokość dotychczasowej opłaty w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego oraz przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty rocznej i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 77 ust. 3, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
  2. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, zwanego dalej „kolegium”, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego organu.
  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się przeciwko właścicielowi nieruchomości. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki aktualizacji opłaty rocznej, spoczywa na właściwym organie.
  4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat rocznych w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku obowiązuje nowa wysokość opłaty rocznej zaoferowana w wypowiedzeniu. Przepis art. 79 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Kancelaria radców prawnych Wrocław – Michał & Marta Syguła zapewnia profesjonalną pomoc przy sporządzaniu wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.

Oceń wpis