Piecza naprzemienna – na czym polega ten rodzaj opieki nad dzieckiem?

Piecza (opieka) naprzemienna to jeden ze stosowanych modeli sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców żyjących w rozłączeniu. Model ten zakłada, że obydwoje rodzice zajmują się dzieckiem w jednakowym stopniu, a dziecko spędza na zmianę z każdym z rodziców tyle samo (lub prawie tyle samo) czasu, na przykład mieszka przez tydzień w miejscu zamieszkania matki, a przez kolejny w miejscu zamieszkania ojca. W takim przypadku obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska.

Opieka naprzemienna a podstawa prawna

Ustawodawca nie posługuje się terminem pieczy naprzemiennej, został on sformułowany i dookreślony przez doktrynę i judykaturę. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym ustanowienie pieczy naprzemiennej jest możliwe na podstawie przepisów art. 58 § 1a oraz art. 107 § 2 KRO. Przy czym należy podkreślić, że żaden z przepisów materialnoprawnych nie wskazuje wprost na istnienie takiego rozwiązania, jakim jest piecza naprzemienna, pomimo że potwierdzenie jej istnienia wynika wprost z przepisów art. 5821 § 4, art. 59822 oraz art. 7562 § 1 pkt 3 i § 2 KPC.

Opieka naprzemienna nad dzieckiem – na czym właściwie polega?

Na dopuszczalność orzekania pieczy naprzemiennej wyraźnie wskazano w wyr. SA w Warszawie z 15.9.2020 r. (V ACa 776/18, Legalis). Jak czytamy: „na mocy ZmKROU z 25.6.2015 r. „wprowadzono do prawa rodzinnego tzw. naprzemienną opiekę nad dzieckiem. Polega ona na tym, że małoletnie dziecko podlegające władzy rodzicielskiej obojga rodziców – po ich rozwodzie – przebywa u nich „naprzemiennie” przez podobne okresy i podlega wtedy ich opiece. Wspólne sprawowanie władzy, w oznaczonych z góry podobnych okresach, zapewnia rodzicom równy kontakt z dzieckiem i pozwala na zbliżony wpływ na jego wychowanie (por. art. 107 KRO). Opieka naprzemienna obydwojga rodziców wynika z określenia w orzeczeniu sądu, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach”.

Naprzemienna opieka nad dzieckiem 2022 – w jaki sposób jest ustalana?

Orzeczenia o pieczy naprzemiennej najczęściej są skutkiem uwzględnienia przedstawionego przez rodziców porozumienia wychowawczego, które określa w sposób bardziej szczegółowy zasady opieki. Każdorazowo sąd przy rozstrzyganiu o formie kontaktów powinien kierować się dobrem dziecka.

W przypadku pieczy naprzemiennej sąd bierze również pod uwagę stopień związania dziecka z każdym z rodziców.

Opieka naprzemienna a konflikt rodziców

Istotne są również wzajemne relacje rodziców, jak łatwo się bowiem można domyślić, konflikt między rodzicami sprawia, że sprawowanie pieczy jest utrudnione, bądź niemożliwe.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: m.sygula@mskancelaria.com, telefonicznego pod numerem: +48 609778918 lub skorzystania z formularza kontaktowego celem umówienia wizyty. Nasz zespół radców prawnych we Wrocławiu oraz pracujący zdalnie, posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

5/5 - (1)