Godziny nadliczbowe a praca w niepełnym wymiarze etatu

Godziny nadliczbowe a praca w niepełnym wymiarze etatu

Nierzadko zdarza się, że pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na ½ czy ¾ etatu, świadczy pracę ponad swój wymiar czasu pracy. Czy w takim przypadku zachowuje on prawo do dodatku za wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych?

Zgodnie z art. 1511 § kodeksu pracy:” Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.”

Z przepisu tego wynika, że kwestia rozliczenia nadgodzin winna być przedmiotem indywidualnych ustaleń miedzy stronami w umowie o pracę. Może to zostać sformułowane w różnoraki sposób, mi.in: poprzez wskazanie limitu dziennego, tygodniowego czy też miesięcznego godzin, powyżej którego naliczany będzie dodatek. Jeżeli jednak takiego uzgodnienia brak, przyjąć należy, że godziny nadliczbowe wystąpią, tak jak stanowi art. 1511 § 1 dopiero kiedy pracownik przekroczy obowiązujące normy czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Zatem w przypadku gdy pracownik zatrudniony na ½ etatu będzie wykonywał pracę wykraczającą poza jego umowny wymiar czasu pracy, a jednocześnie nie przekroczy norm (czyli nie będzie to powyżej 1 etatu), to dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych nie będzie się należał, a jedynie wynagrodzenie dodatkowe wg obowiązującej go stawki.

Jeżeli mają Państwo pytania lub potrzebują indywidualnej porady prawnej, zachęcamy do kontaktu z radcami prawnymi Wrocław i zdalnie. Marta i Michał Syguła zaprasza!

5/5 - (1)