Czy rodzice mogą dysponować majątkiem swojego dziecka?

Zgodnie z unormowaniami kodeksu rodzinnego rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

Źródłem majątku dziecka jest najczęściej darowizna lub dziedziczenie, a majątek obejmuje zarówno aktywa, jak i pasywa.  W skład majątku dziecka mogą wchodzić pieniądze, nieruchomości, ruchomości czy też inne prawa.

Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Jak zatem odróżnić  czynności  zwykłego zarządu od tych przekraczających ten zakres?

Czynności zwykłego zarządu to najczęściej  bieżące sprawy związane ze zwykłym korzystaniem z przedmiotów wchodzących w skład majątku dziecka,  wszystko zaś, co się w tych granicach nie mieści, należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (tak: J. Ignatowicz, w: Komentarz KC, t. I, 1972, s. 511,  J.Gajda w Komentarz KRO Pietrzkowski)

Przyjmuje się, że czynności niepolegające na zaciąganiu zobowiązania lub rozporządzaniu prawem dziecka najczęściej wchodzą w zakres zwykłego zarządu.

Sąd Najwyższy  w uchwale z  30.4.1977 r., III CZP 73/76 wskazał,  że rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego przewidzianego w art. 101 § 3 KRO nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie umowy darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich

Jako  przykładowe czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka można wskazać m.in.: zbycie albo obciążenie nieruchomości należącej do dziecka, odrzucenie spadku, zaciągnięcie pożyczki,  wypłata znacznych środków pieniężnych z konta bankowego dziecka i inne.  Każda czynność wymaga odrębnej weryfikacji biorąc pod uwagę interes majątkowy dziecka.

Nasza Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie w imieniu małoletniego czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu – radcy prawni Wrocław i nie tylko! W zależności od charakteru sprawy jesteśmy w stanie pomóc prawnie także w trybie zdalnym.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu mailowego  na adres: m.sygula@mskancelaria.com, telefonicznego pod numerem +48 609778918 lub skorzystania z formularza kontaktowego celem umówienia wizyty.

5/5 - (1)