Kodeks pracy – noworoczne zmiany dla pracodawców i pracowników

Kodeks pracy - noworoczne zmiany dla pracodawców i pracownikówPracodawco, Pracowniku! Kodeks pracy – noworoczne zmiany

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca znowelizował przepisy Kodeksu pracy, to jest art. 221 § 2, art. 86, oraz art. 94 ustęp 9a, a także dodał nowy przepis art. 948. Czego dokładnie dotyczą zmiany? Zapraszam do lektury.

Pierwszy wspomniany przepis, to jest art. 221 zawiera zestawienie informacji, których udostępnienia Pracodawca może wymagać od Pracownika. Ustawodawca dodał do paragrafu 2 nowy podpunkt, zgodnie z którym Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Nowelizacja tego przepisu jest ściśle związana z art. 86 Kodeksu pracy, zgodnie z którym wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Kodeks pracy do końca 2018 roku?

Zgodnie z ówczesnymi przepisami podstawową formą wypłaty wynagrodzenia była gotówka do rąk pracownika. Od tego roku podstawową formą wypłaty wynagrodzenia będzie wypłata na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Odstępstwa od powyższej reguły są możliwe wówczas, gdy pracownik złożył wniosek, w formie papierowej albo elektronicznej, o wypłacanie mu wynagrodzenia do rąk własnych. Zatem o wyborze formy wynagrodzenia za pracę nadal decyduje pracownik.

Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników

Kolejna zmiana dotknęła art. 94 ust. 9a. Zgodnie z jego poprzednim brzmieniem, pracodawca jest zobowiązany prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Aktualnie przepis ten brzmi następująco „pracodawca jest zobowiązany prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza)”. W związku z tą zmianą, ustawodawca wprowadził do Kodeksu pracy nowy przepis, to jest art. 948. Na jego mocy Pracodawca może zmienić postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą z papierowej na elektroniczną.

Następuje to jednak poprzez sporządzenie odwzorowania cyfrowego i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym. W przypadku zmiany dokumentacji z elektronicznej na papierową wystarczy sporządzić wydruk i opatrzeć go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym. To do Pracodawcy należy wybór, w jakiej formie będzie prowadził dokumentację pracowniczą.

Autor: Angelika Czubińska – aplikant radcowski

Niektóre z aspektów są dla Ciebie niezrozumiałe? Poproś o pomoc radców prawnych – Wrocław lub online! MS Kancelaria zaprasza.

Oceń wpis