Frankowicze – kluczowy początek roku 2021

Fankowicze – kluczowy początek roku 2021

Frankowicze – kluczowy początek roku 2021

Wokanda Sądu Najwyższego przewidziana na początek 2021 roku nie pozostawia wątpliwości, iż będzie to kluczowy okres dla przyszłości wszelkich spraw sądowych, których przedmiotem są kredyty frankowe. Pierwsze znaczące wydarzenie miało miejsce 16 lutego, kiedy to w uchwale nr III CZP 11/20 Sąd Najwyższy opowiedział się za tzw. „teorią dwóch kondykcji” przy stwierdzeniu nieważności umowy i wzajemnych rozliczeniach z bankiem.

Powyższe oznacza, że kredytobiorca może domagać się zwrotu zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych niezależnie od roszczenia banku o zwrot kapitału. Jeżeli zatem konsument uiścił na rzecz banku 500.000 zł a początkowe saldo kapitału wynosiło 350.000 zł, przy stwierdzeniu nieważności umowy może on dochodzić zwrotu pełnej wysokości. Natomiast w gestii banku pozostaje podjęcie niezależnych działań prawnych w zakresie roszczenia o zwrot kapitału.

Niemniej jednak ww. orzeczenie należy uznać za preludium wydarzeń zaplanowanych na 25 marca 2021 roku, kiedy to odbędzie się posiedzenie pełnego składu Izby Cywilnej Najwyższego w celu rozstrzygnięcia kluczowych zagadnień prawnych z zakresu kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. W uchwale, która będzie miała moc zasady prawnej, Sąd Najwyższy udzieli odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

W razie odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie:

  • Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?
  • Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

Niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

  • Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?
  • Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
  • Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Jednocześnie informujemy, że wachlarz usług oferowany przez kancelarię radców prawnych Wrocław Marty i Michała Syguła obejmuje swoim zakresem sprawy dotyczące kredytów w walucie CHF. W przypadku zainteresowania przedmiotową usługą prosimy o przesłanie pełnej dokumentacji kredytowej na adres m.sygula@mskancelaria.com w celu wstępnej weryfikacji, co pozwoli na ocenę potencjalnych roszczeń względem banku.

5/5 - (1)