seo

26 września 2023

Jak odwołać darowiznę?

W kodeksie cywilnym umowa darowizny unormowana została jako zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku (Art.  888 §1 KC). […]
21 sierpnia 2023

Ubezwłasnowolnienie – przesłanki

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do swobodnego decydowania o swoim życiu. Tak jak zostało to ujęte w kodeksie cywilnym – Pełną zdolność […]
7 lipca 2023

Praca w upale bez klimatyzacji a obowiązki pracodawcy – czy prawo działa na korzyść pracownika?

Rozważając pracę w upale, każdy pracownik pragnie znaleźć ulgę w chłodzie klimatyzacji lub chociażby móc udać się na nieco dłuższą przerwę. Lecz co jeśli […]
8 maja 2023

Alimenty dla rodziców od dziecka

Obowiązek alimentacyjny w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym opisany został w art. 128 ustawy. Zgodnie z jego treścią: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę […]
27 marca 2023

Praca zdalna – nadchodzące zmiany w prawie pracy

Zgodnie z nowym art. 6718 kodeksu pracy praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w […]
2 lutego 2023

Czym jest separacja małżeńska i kiedy warto się na nią zdecydować?

Wprowadzenie separacji do prawa polskiego miało na celu stworzenie alternatywy dla rozwodu, Instytucja separacji co do zasady pozwala małżonkom na uporządkowanie swojej sytuacji, tj. […]
6 stycznia 2023

Odwołanie darowizny – kiedy może nastąpić i jakie muszą zostać spełnione warunki

Umowa  darowizny Zgodnie z art.  888  Kodeksu cywilnego: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.” Kiedy […]
13 grudnia 2022

Przesyłka uszkodzona w transporcie, a może przy załadunku?

Zgodnie z art. 65 § 1 Prawa przewozowego, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż […]
1 grudnia 2022

Co wchodzi w skład majątku wspólnego i osobistego?

W momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, chyba że małżonkowie zawarli majątkową umowę małżeńską, tzw. intercyzę. Od tego momentu […]
30 listopada 2022

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna  być zawarta w formie aktu notarialnego. Co istotne, umowa […]
10 października 2022

Czy rodzice mogą dysponować majątkiem swojego dziecka?

Zgodnie z unormowaniami kodeksu rodzinnego rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Źródłem majątku dziecka jest […]
10 października 2022

Mobbing w pracy

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i […]
24 sierpnia 2022

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec pełnoletnich dzieci

Jak stanowi art.  133 § 1 KRO: „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, […]
11 lipca 2022

Piecza naprzemienna – na czym polega ten rodzaj opieki nad dzieckiem?

Piecza (opieka) naprzemienna to jeden ze stosowanych modeli sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców żyjących w rozłączeniu. Model ten zakłada, że obydwoje rodzice zajmują […]
13 czerwca 2022

Czy na zwolnieniu lekarskim można zwolnić pracownika?

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia jest wyjątkowym sposobem zakończenia stosunku pracy, możliwym jedynie w przypadku ciężkiego […]
13 czerwca 2022

Czy nadużycie zwolnienia lekarskiego jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych?

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia jest wyjątkowym sposobem zakończenia stosunku pracy, możliwym jedynie w przypadku  ciężkiego […]